Otázky a odpovědi

OHLÁŠENÍ VERSUS STAVEBNÍ POVOLENÍ?

 

Ohlášení potřebujete na stavbu rodinného domu se zastavěnou plochou do 150 m2, podzemním podlažím do hloubky tří metrů, nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu s předem získanou územně plánovací informací, stát v zastavěném území a nesmí mít nároky na novou infrastrukturu. Formulář má tři a půl strany, lhůta na vyřízení je 40 dní, musíte prokazatelně informovat sousedy. Vyřízení je zdarma.

Stavební povolení potřebujete u stavby domu, který nesplňuje požadavky pro ohlášení. Předchází mu územní řízení, jehož výsledkem je územní rozhodnutí, někdy ho lze spojit se stavebním řízením. Formulář má čtyři a půl strany, lhůta na vyřízení je 60 dní. Povolení každé stavby stojí 300 korun.

 

Kolaudaci ani stavební povolení nemusíte mít vždycky....

 

Novela stavebního zákona s sebou přinesla výrazné zjednodušení celého schvalování stavby. Snazší je i následný převod nemovitosti do užívání. Třeba kolaudace už není úplně nutnou podmínkou k nastěhování do nově dokončeného domu nebo bytu.  
  

Novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) platná od 1. 1. 2007 nově upravuje proces schvalování výstavby. Díky této novelizaci stavebníci z řad fyzických osob již v drtivé většině nemusí žádat o stavební povolení. Plánovanou stavbu stačí příslušnému stavebnímu úřadu ohlásit a v případě některých menších staveb ani to ne.

Stavebnímu úřadu již není například potřeba oznamovat stavbu zimních zahrad, přístřešků, drobných staveb do 25 m2 zastavěné plochy a výšky pět metrů, které nejsou určeny k bydlení apod. 

Co se týče výstavby domů určených k bydlení a rekreaci o velikosti maximálně 150 m2 zastavěné plochy a dalších staveb uvedených v § 104 platí, že stavebník má povinnost zamýšlenou stavbu písemně stavebnímu úřadu ohlásit. Ten má potom lhůtu 40 dnů, aby se k záměru stavebníka vyjádřil a stavbu mu případně zakázal. V opačném případě může začít stavět.

Povolení užívání (dříve kolaudační řízení)

U staveb uvedených v § 104 stavebního zákona, tedy valné většiny v současnosti realizovaných staveb, došlo rovněž ke zjednodušení schvalování převodu stavby do užívání stavebníka. Pokud se jedná o kompletně dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání, lze tuto stavbu užívat pouze na základě "Oznámení stavebnímu úřadu".

Na zbývající stavby, "jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit" (například nemocnice, školy, nájemní bytové domy, stavby pro obchod a průmysl), ale především nemovitosti určené k bydlení či rekreaci se zastavěnou plochou více než 150 m2, se i nadále vztahuje povinnost zažádat si o stavební povolení. A jejich následné užívání je podmíněno kolaudačním souhlasem.

Oznámení o užívání stavby

Podle předchozí právní úpravy byl stavebník, který chtěl započít užívání stavby, povinen písemně požádat stavební úřad o kolaudační rozhodnutí. Podle stávající normy již stavebník stavebnímu úřadu pouze písemně oznámí svůj záměr započít s užíváním stavby. Stavební úřad má poté 30 dnů na to, aby se k oznámení vyjádřil.

Pokud v průběhu výstavby došlo k nepodstatným odchylkám oproti původní dokumentaci, je stavebník povinen stavebnímu úřadu předložit dokumentaci skutečného provedení stavby.

Stavební úřad na kontrolní prohlídce


 Stavební úřad v návaznosti na doručení Oznámení provádí na místě stavby kontrolní prohlídku, kde vyhodnotí skutečné provedení stavby a kontrolu související dokumentace. Výsledkem může být jak souhlasné, tak nesouhlasné stanovisko, přičemž platí, že s užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od doručení Oznámení stavební úřad užívání stavby nezakáže.

 

Stavba nad 150m2

Stavební zákon č. 183/2006 § 160 Od. 1.1.2013 je platná jeho novela č. 350/2012
Provádění staveb(1) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejich provádění je předepsáno zvlátní oprávnění
49), vykonávaly jen osoby, které jsou driteli takového oprávnění.
(2) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodret obecné poadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodrování povinností k ochraně ivota, zdraví, ivotního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvlátních právních předpisů.
(3) Svépomocí můe stavebník sám pro sebe provádět
a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udrovací práce uvedené v 
§ 103,
b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udrovací práce uvedené v 
§ 104. tj. stavby do 150 m2
(4) Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li vak o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.